Albaneză turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Unul Një -
2 Două Dy -
3 Trei Tre -
4 Patru Katër -
5 Cinci Pesë -
6 șase Gjashtë -
7 Șapte Shtatë -
8 Opt Tetë -
9 Nouă Nëntë -
10 Zece Dhjetë -
11 Zece unul Njëmbëdhjetë -
12 Zece douâ Dymbëdhjetë -
13 Zece trei Trembëdhjetë -
14 Zece patru Katërmbëdhjetë -
15 Zece cincu Pesëmbëdhjetë -
16 Zece şaşe Gjashtëmbëdhjetë -
17 Zece şapte Shtatëmbëdhjetë -
18 Zece opt Tetëmbëdhjetë -
19 Zece nouâ Nëntëmbëdhjetë -
20 Douăzeci Njëzet -
21 Douăzeci și unu Njëzet e një -
22 Douăzeci și doi Njëzet e dy -
23 Douăzeci și trei Njëzet e tre -
24 Douăzeci și patru Njëzet e katër -
25 Douăzeci și cinci Njëzet e pese -
26 Douăzeci și șase Njëzet e gjashtë -
27 Douăzeci și șapte Njëzet e shtatë -
28 Douăzeci și opt Njëzet e tetë -
29 Douazeci si noua Njëzet e nëntë -
30 Treizeci Tridhjetë -
31 Treizeci și unu Tridhjetë një -
32 Treizeci doi Tridhjetë e dy -
33 Treizeci și trei Tridhjetë e tre -
34 Treizeci si patru Tridhjetë e katër -
35 Treizeci și cinci Tridhjetë e pesë -
36 Treizeci și șase Tridhjetë e gjashtë -
37 Treizeci și șapte Tridhjetë e shtatë -
38 Treizeci și opt Tridhjetë e tetë -
39 Treizeci și nouă Tridhjetë e nëntë -
40 Patruzeci Dyzetë -
41 Patruzeci și unu la Dyzet e një -
42 Patruzeci și două Dyzet e dy -
43 Patruzeci si trei Dyzet e tre -
44 Patruzeci și patru Dyzet e katër -
45 Patruzeci și cinci Dyzet e pesë -
46 Patruzeci și șase Dyzet e gjashtë -
47 Patruzeci și șapte Dyzet e shtatë -
48 Patruzeci și opt Dyzet e tetë -
49 Patruzeci și nouă Dyzet e nëntë -
50 Cincizeci Pesëdhjetë -
51 Cincizeci si unu Pesëdhjetë e një -
52 Cincizeci și doi Pesëdhjetë e dy -
53 Cincizeci si trei Pesëdhjetë e tre -
54 Cincizeci si patru Pesëdhjetë e katër -
55 Cincizeci și cinci Pesëdhjetë e pesë -
56 Cincizeci și șase Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Cincizeci și șapte Pesëdhjetë e shtatë -
58 Cincizeci si opt Pesëdhjetë e tetë -
59 Cincizeci nouă Pesëdhjetë e nëntë -
60 Şaizeci Gjashtëdhjetë -
61 Șaizeci și unu Gjashtëdhjetë e një -
62 Șaizeci și doi Gjashtëdhjetë e dy -
63 Saizeci si trei Gjashtëdhjetë e tre -
64 Șaizeci și patru Gjashtëdhjetë e katër -
65 Șaizeci și cinci Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Șaizeci și șase Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Șaizeci și șapte Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Șaizeci și opt Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Șaizeci și nouă Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Şaptezeci Shtatëdhjetë -
71 Saptezeci si unu Shtatëdhjetë e një -
72 Șaptezeci două Shtatëdhjetë e dy -
73 Șaptezeci trei Shtatëdhjetë e tre -
74 Șaptezeci și patru Shtatëdhjetë e katër -
75 Șaptezeci și cinci Shtatëdhjetë e pesë -
76 Șaptezeci și șase Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Șaptezeci și șapte Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Șaptezeci și opt Shtatëdhjetë e tetë -
79 Șaptezeci și nouă Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Optzeci Tetëdhjetë -
81 Optzeci și unu de Tetëdhjetë e një -
82 Optzeci două Tetëdhjetë e dy -
83 Optzeci trei Tetëdhjetë e tre -
84 Optzeci și patru Tetëdhjetë e katër -
85 Optzeci și cinci Tetëdhjetë e pesë -
86 Optzeci și șase Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Optzeci și șapte Tetëdhjetë e shtatë -
88 Optzeci și opt Tetëdhjetë e tetë -
89 Optzeci și nouă Tetëdhjetë e nëntë -
90 Nouăzeci Nëntëdhjetë -
91 Nouăzeci unul Nëntëdhjetë e një -
92 Nouăzeci două Nëntëdhjetë e dy -
93 Nouazeci si trei Nëntëdhjetë e tre -
94 Nouăzeci și patru Nëntëdhjetë e katër -
95 Nouăzeci și cinci Nëntëdhjetë e pesë -
96 Nouăzeci și șase Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Nouăzeci și șapte Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Nouăzeci și opt Nëntëdhjetë e tetë -
99 Nouăzeci și nouă Nëntëdhjetë e nëntë -
100 O sută de Njëqindë -