Cebuano turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Unul Usa -
2 Două Duha ka -
3 Trei Tulo ka -
4 Patru Upat ka -
5 Cinci Lima ka -
6 șase Unom ka -
7 Șapte Pito ka -
8 Opt Walo ka -
9 Nouă Siyam -
10 Zece Napulo ka mga -
11 Zece unul Onse -
12 Zece douâ Napulog Duha ka mga -
13 Zece trei Trese -
14 Zece patru Napulo ug upat ka -
15 Zece cincu Kinse -
16 Zece şaşe Napulo ug unom ka -
17 Zece şapte Sa napulo ug pito -
18 Zece opt Sa napulo ug walo -
19 Zece nouâ Napulo ug siyam -
20 Douăzeci Baynte -
21 Douăzeci și unu Baynte sa usa ka -
22 Douăzeci și doi Kaluhaan ug duha ka -
23 Douăzeci și trei Baynte sa tulo ka -
24 Douăzeci și patru Kaluhaan ug upat ka -
25 Douăzeci și cinci Kaluhaan ug lima ka -
26 Douăzeci și șase Baynte unom ka -
27 Douăzeci și șapte Baynte pito ka -
28 Douăzeci și opt Baynte walo ka -
29 Douazeci si noua Kaluhaan ug siyam ka -
30 Treizeci Katloan -
31 Treizeci și unu Katloan ka sa usa ka -
32 Treizeci doi Katloan ug duha ka -
33 Treizeci și trei Katloan ka sa tulo ka -
34 Treizeci si patru Katloan ug upat ka -
35 Treizeci și cinci Katloan ka ug lima ka -
36 Treizeci și șase Katloan ka sa unom ka -
37 Treizeci și șapte Katloan ka pito ka -
38 Treizeci și opt Katloan walo ka -
39 Treizeci și nouă Katloan ug siyam ka -
40 Patruzeci Kap-atan -
41 Patruzeci și unu la Kap-atan sa usa ka -
42 Patruzeci și două Kap-atan ug duha ka -
43 Patruzeci si trei Kap-atan sa tulo ka -
44 Patruzeci și patru Kap-atan ug upat ka -
45 Patruzeci și cinci Kap-atan ug lima ka -
46 Patruzeci și șase Kap-atan ug unom ka -
47 Patruzeci și șapte Kap-atan ug pito ka -
48 Patruzeci și opt Kap-atan ug walo ka mga -
49 Patruzeci și nouă Kap-atan ug siyam ka -
50 Cincizeci Kalim-an -
51 Cincizeci si unu Kalim-an sa usa ka -
52 Cincizeci și doi Kalim-an sa duha ka mga -
53 Cincizeci si trei Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Cincizeci si patru Kalim-an sa upat ka -
55 Cincizeci și cinci Kalim-an sa lima ka -
56 Cincizeci și șase Kalim-an ug unom ka -
57 Cincizeci și șapte Kalim-an ug pito ka -
58 Cincizeci si opt Kalim-an sa walo ka -
59 Cincizeci nouă Kalim-an ug siyam ka -
60 Şaizeci Kan-uman -
61 Șaizeci și unu Kan-uman ka sa usa ka -
62 Șaizeci și doi Kan-uman ug duha ka -
63 Saizeci si trei Kan-uman sa tulo ka -
64 Șaizeci și patru Kan-uman ug upat ka -
65 Șaizeci și cinci Kan-uman ug lima ka -
66 Șaizeci și șase Kan-uman ug unom ka -
67 Șaizeci și șapte Kan-uman ug pito ka -
68 Șaizeci și opt Kan-uman ug walo ka mga -
69 Șaizeci și nouă Kan-uman ug siyam ka -
70 Şaptezeci Seventy -
71 Saptezeci si unu Seventy sa usa ka -
72 Șaptezeci două Seventy sa duha ka -
73 Șaptezeci trei Seventy sa tulo ka -
74 Șaptezeci și patru Seventy sa upat ka -
75 Șaptezeci și cinci Kapitoan ug lima ka -
76 Șaptezeci și șase Kapitoan ug unom ka -
77 Șaptezeci și șapte Seventy sa pito ka -
78 Șaptezeci și opt Seventy sa walo ka -
79 Șaptezeci și nouă Seventy siyam ka -
80 Optzeci Otsenta -
81 Optzeci și unu de Otsenta sa usa ka -
82 Optzeci două Otsenta duha ka -
83 Optzeci trei Otsenta sa tulo ka -
84 Optzeci și patru Otsenta upat ka -
85 Optzeci și cinci Kawaloan ug lima ka -
86 Optzeci și șase Otsenta unom ka -
87 Optzeci și șapte Otsenta pito ka -
88 Optzeci și opt Otsenta walo ka -
89 Optzeci și nouă Otsenta siyam ka -
90 Nouăzeci Kasiyaman -
91 Nouăzeci unul Nubenta sa usa ka -
92 Nouăzeci două Kasiyaman ug duha ka -
93 Nouazeci si trei Nubenta -
94 Nouăzeci și patru Kasiyaman ug upat ka -
95 Nouăzeci și cinci Kasiyaman ug lima ka -
96 Nouăzeci și șase Kasiyaman ug unom ka -
97 Nouăzeci și șapte Kasiyaman ug pito ka -
98 Nouăzeci și opt Kasiyaman walo ka -
99 Nouăzeci și nouă Kasiyaman ug siyam ka -
100 O sută de Usa ka gatus ka -